Tulevaisuuden puhtaat ja kestävät ratkaisut 5 op


Clean and sustainable future - emerging technologies and innovations ( 5cr.) 

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuihin, joilla on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin megatrendeihin sekä uudistuvaan lainsäädännön tuomiin haasteisiin laajasti eri toimialoilla. Kurssilla opiskelija keskittyy innovaatioihin, teknologioihin ja mekanismeihin, jotka vaikuttavat muutosten takana (esim. politiikka, lainsäädäntö, innovaatiot, muutosvoimat).

 Eri alojen case-esimerkit avaavat mistä innovaatiot koostuvat ja mihin muutoksella on pyritty vastaamaan. Onko puhdas ja kestävä ratkaisu täysin uusi ja ainutlaatuinen vai kenties jo olemassa olevan teknologian soveltamisesta uusiin käyttökohteisiin.

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käytännön toteutuksia yrityksissä ja yhteisöissä erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa muutoksen taustalla olevia tekijöitä sekä saa esimerkkien kautta kattavan kuvan yhteiskunnassa käynnissä olevasta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen esiinmarssista kohti kiertotaloutta ja kestävämpää yhteiskuntaa. 

 

Sisältö

Tulevaisuuden megatrendit vaikuttavat kaikkeen toimintaan ja tulevat muokkaamaan tapaamme toimia. Muutos tapahtuu yli toimialarajojen eikä rajoitu vain teknologioiden kehittymiseen. Digitalisaatio ja uudet teknologia muuttava kaikkien tapaa toimia ja työskennellä. 

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tullaan vähentämään ja korvaamaan hiilettömällä sekä uusiutuvalla energialla. Jätteiden kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä kiertotalousajattelu lisääntyvät liiketoiminnassa. Rakennusten ja liikkumisen energiatehokkuutta tullaan parantamaan. Tuotanto- ja valmistusprosessit hyödyntävät enemmän kierrätysmateriaalia sekä uusia tuotteita kehitetään mm. sivuvirtojen pohjalta.

 Nämä muutosvoimat tulevat heijastumaan erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden myötä kaikkeen toimintaan yli toimialarajojen. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen merkitys kasvaa kaikilla aloilla koska yritykset sopeuttavat toimintaa tuleviin muutoksiin.

Kurssin teemojen ympärille syvennytään case-esimerkkien avulla, jotka avaavat kiertotalouden monimuotoisuutta sekä miten laajasti ratkaisut koskettavat eri toimialoja. Kurssilla tutustutaan myös muutosvoimiin, politiikkaan ja säädöksiin, joilla on merkittävä rooli. Lisäksi ammennetaan oppia aiemmista muutoksista sekä ennakoidaan tulevaisuutta.